Skip to main content
Skip table of contents

Hälytysrajat puoliautomaattisessa varastonhallinnassa

Solteq Commerce Cloudissa on mahdollista luoda ostotilausehdotuksia ja varastonsiirtoehdotuksia, jotka perustuvat tietyn varaston minimi- ja maksimikapasiteettiin. Tämä toiminto on toteutettu ns. hälytysrajojen avulla: kun varastonimikkeen saldo laskee alle minimitason (joka määritellään erikseen jokaiselle varastolle), on mahdollista luoda tilaus varaston täydentämiseksi suoraan varaston yleisnäkymän kautta.

Varastonimikkeille ei ole oletusarvoisesti asetettu hälytysrajoja; kun varastonimikkeillä ei ole näitä asetuksia, ei ole myöskään mahdollista käyttää Alle minimin tai Alle ennakon -suodattimia varaston yleisnäkymässä.

Alla olevassa taulukko sisältää termit sekä lyhenteet, jotka liittyvät varastonhallintaan hälytysrajojen avulla.

Termi/lyhenne

Kuvaus

Lisätietoja

Hälytysraja

Tuotteen määrä, joka tarvitaan että asiakkaiden nykyiseen tarpeeseen voidaan vastata, ja jonka avulla voidaan myös varautua yllättäviin piikkeihin menekissä.

SKU

Stock Keeping Unit. Vastaa varastonimikettä tietyssä varastossa.

GKU

SKU:n yleiset määrittelyt.

MINIMI

Minimimäärä varastonimikettä, jonka järjestelmä pyrkii pitämään varastossa. Järjestelmä aloittaa ennakkotilauksen luomisen jos SKU:n saldo laskee alle tämän tason. Asetetaan SKU:n tasolla.

Kun varastosaldo on MIN-tasolla tai alle MIN-tason, se näkyy punaisena viivana varastonimikkeen Varastonhallinta-kohdassa.

Kun varastosaldo on nolla (0), se näkyy harmaana viivana.

Kun varastosaldo on alle nollan, se näkyy taas punaisena viivana.

ENNAKKO

Se määrä varastonimikettä, joka on oletusarvona silloin kun tilataan lisää SKU:a varastoon. Asetetaan SKU:n tasolla.

Kun varastosaldo on sama kuin ENNAKKO tai alle sen, mutta yli MINIMIn, se näkyy keltaisena viivana varastonimikkeen Varastonhallinta-kohdassa.

MAKSIMI

Varastosaldo, jota järjestelmä ei automaattisesti ylitä (ENNAKKO + tilausyksikkö)

Kun varastosaldo on suurempi kuin ENNAKKO, se näkyy keltaisena viivana varastonimikkeen Varasto-kohdassa; järjestelmä ei näytä eri väriä, jos saldo on enemmän kuin MAKSIMI.

Tilausyksikkö

Pienin tilattava pakkaus varastonimikettä. Yleensä määritelty tilattavan/varastosta toiseen siirrettävän SKU:n minimipakkauskooksi (juomilla esimerkiksi lava tai 24:n tölkin laatikko).

Tilausyksikkö asetetaan GKU-tasolla oletusarvoksi; se on tarvittaessa mahdollista ohittaa SKU-tasolla.

Keskusvarasto

Varasto, johon ei ole yhdistetty mitään myymälää. Varastojen täydentäminen toisesta varastosta hälytysrajoja hyödyntäen on mahdollista tehdä vain keskusvarastosta tuotteita siirtämällä.

Kun luot keskusvaraston, Varaston kohdentaminen -kenttä tulee jättää tyhjäksi.

Seuraavilla sivuilla on ohjeita hälytysrajojen hyödyntämiseen varastonhallinnassa:

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.